dimecres, 3 d’abril de 2019

COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT DE LES ESCOLES FEP: Compromís FEPtenible


En acabar el curs 2015-2016 les escoles de la FEP, inspirats per la Carta encíclica del Sant Pare Francesc, la Laudato si’, sobre la cura de la casa comuna on es proposa un model d’ecologia integral, van acordar impulsar l’educació per la sostenibilitat en totes les escoles de la FEP.

El curs 2016-2017 es va crear l’ecoFEP, una comissió integrada pel professorat, alumnat i altres membres de la comunitat educativa de totes les escoles FEP. L’objectiu principal de l’ecoFEP és aconseguir que la sostenibilitat esdevingui un tret identificador de les escoles FEP.

És al llarg del curs 2017-2018 quan l’ecoFEP, dividida en diferents subcomissions, ha anat desenvolupant els diferents projectes sorgits en les trobades del curs 16-17. Entre aquests projectes es trobava el de redactar un document que d’alguna manera identifiqués les escoles de la FEP envers la sostenibilitat.

Des de l’ecoFEP hem impulsat la redacció d’un document que concreta una declaració d’intencions de totes les escoles FEP pel que respecta a l’educació per la sostenibilitat. Un document que hem convingut anomenar Compromís per la sostenibilitat de les escoles FEP: Compromís FEPtenible.

Aquest document que us fem arribar neix a la llum de la Laudato si’ i de la Doctrina Social de l’Església.

També una altra font d’inspiració i d’informació per a la seva redacció cal trobar-la en el Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, un document editat per l’Ajuntament de Barcelona que defineix principis, objectius i línies d’acció per avançar vers una ciutat millor.

D’altra banda, aquest Compromís FEPtenible és també el resultat de la col·laboració amb altres comissions de treball de les escoles FEP, molt concretament, amb la comissió de pastoral. D’aquí que el Compromís FEPtenible promogui hàbits i accions plenament coherents amb les que es treballen des de la comissió de pastoral i que tenen com objectiu, entre d’altres, el de vetllar per l’acció pastoral a les nostres escoles.

Aquesta col·laboració es mantindrà activa per tal de crear sinèrgies que permetin desenvolupar el
Compromís FEPtenible i, en definitiva, ajudin a millorar les nostres escoles.

El document que teniu a les mans ens ha de servir a tota la comunitat educativa FEP (institució titular,
alumnes, famílies, personal docent i personal d’administració i serveis) com una eina que ens permeti
avaluar la situació en la que es troba cada un dels nostres centres respecte la sostenibilitat. En aquest
sentit, en les properes setmanes sereu convocats a participar, a través de diferents canals que es posaran al vostre abast, en un procés de diagnosi del vostre centre pel que respecta als diferents àmbits que es recullen el Compromís FEPtenible.

L’anàlisi dels resultats obtinguts en aquest procés de diagnosi serviran, a cada centre en particular, per
prioritzar i planificar les accions a realitzar. Aquestes accions definiran uns plans d’acció biennals concrets a cada una de les nostres escoles FEP. Uns plans d’acció que esdevindran exemples reals de cocreació i participació.

7 ÀMBITS/30 COMPROMISOS
Les escoles de la FEP ens comprometem a:

1. BIODIVERSITAT
 1. Potenciar el desenvolupament d’espais verds als centres escolars
 2. Potenciar el coneixement dels beneficis ambiental i socials del verd dins i fora del centre
 3. Potenciar el coneixement i el gaudi del paisatge de la perifèria dels centres de la FEP
 4. Gestionar el verd dels centres amb criteris d’eficiència

2. ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT
 1. Promoure l’ús del transport col·lectiu
 2. Promoure i optar per una mobilitat segura, sostenible i activa
3.  QUALITAT AMBIENTAL I SALUT
 1. Millorar el confort acústic dels centres
 2. Fomentar el consum d’aliments saludables mirant d’introduir-los en els menjadors escolars
 3. Potenciar la cura en el manteniment de la neteja en tots els espais de les escoles
 4. Millorar en l’eficiència de la il·luminació dels diferents espais de les escoles FEP
 5. Implantar criteris sostenibles en la rehabilitació i manteniment dels edificis de les escoles FEP

4. ÚS RACIONAL DELS RECURSOS
 1. Potenciar l’educació del consum responsable de béns i serveis
 2. Avançar cap a la supressió del malbaratament alimentari
 3. Avançar cap el residu zero, potenciant envasos reutilitzables
 4. Avançar en la reducció del consum d’aigua i energia
 5. Potenciar l’educació en la gestió de residus: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. En aquest ordre.
 6. Protegir el clima i prevenir les conseqüències del canvi climàtic


5. COORDINACIÓ ESCOLES FEP
 1. Potenciar la col·laboració i la compartició d’experiències sostenibles entre les diferents escoles de la FEP

6. BENESTAR DE LES PERSONES
 1. Afavorir i potenciar una bona convivència entre tots els membres de la comunitat educativa
 2. Garantir una educació de qualitat, equitativa i inclusiva per tothom
 3. Fomentar l’estil de vida saludable, digna i plena
 4. Estimular la vida comunitària


7. EDUCACIÓ I ACCIÓ CIUTADANA
 1. Ajudar a estendre la cultura de la sostenibilitat
 2. Impulsar i liderar l’educació per la sostenibilitat en el sistema educatiu
 3. Impulsar la cultura de la participació, intensificant el processos democràtics a les diferents escoles FEP
 4. Col·laborar i formar part del teixit associatiu de l’entorn de les escoles exercint d’agent transformador
 5. Impulsar el voluntariat i fomentar la responsabilitat compartida en la planificació i gestió dels serveis i
 6. espais comunitaris
 7. Potenciar el treball en xarxa
 8. Treballar en la comunicació i visualització de les diferents accions educatives en favor de la sostenibilitat
 9. Promoure la cultura de la pau
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada